شرکت مهندسی پترونیک صنعت
شرکت مهندسی پترونیک صنعت راهکارهای برتر آزمایشگاهی

حوزه های فعالیت

حوزه های فعالیت پترونیک:

حوزه های تخصصی کاری شرکت مهندسی پترونیک صنعت به شرح ذیل می باشد:


سکوبندی و میزبندی آزمایشگاهی
——
تجهیزات و سیستم های کنترل گاز
 
تجهیزات تخصصی ایمنی آزمایشگاهی

هودهای پیشرفته و مدرن آزمایشگاهی

 

بالا
شرکت مهندسی پترونیک صنعت

youtube linkedin