شرکت مهندسی پترونیک صنعت
شرکت مهندسی پترونیک صنعت راهکارهای برتر آزمایشگاهی

پروژه های پترونیک

پروژه های پترونیک:

پروژه های شرکت مشتمل بر گروه های ذیل می باشد:

سکوبندی و میزبندی آزمایشگاه های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

سکوبندی و میزبندی آزمایشگاه های صنایع داروسازی

سکوبندی و میزبندی آزمایشگاه های صنایع غذایی

سکوبندی و میزبندی آزمایشگاه های صنایع فولاد

سکوبندی و میزبندی آزمایشگاه های دانشگاهی

سکوبندی و میزبندی آزمایشگاه های مراکز آموزشی و تحقیقاتی

سکوبندی و میزبندی بیمارستان ها و مراکز درمانی

سکوبندی و میزبندی آزمایشگاه های تشخیص طبی

سکوبندی و میزبندی آزمایشگاه های پزشکی قانونی

سکوبندی و میزبندی آزمایشگاه های موسسات استاندارد

 

بالا
شرکت مهندسی پترونیک صنعت

youtube linkedin